SHISHA 54 cm. 1 Mang. ALADIN MV460 BLUE 1 Ud. WMVP460-1-1SB SHISHA 54 cm. 1 Mang. ALADIN MV460 BLUE 1 Ud. WMVP460-1-1SB SISSIS5071 62,48